Vedtægter

 Vedtægter for Austin Healey Club Denmark og Healey Danmark. 


Vedtægter for Austin-Healey Club Denmark

(stiftet den 12. juli 1974)

Vedtægterne for Austin-Healey Club Denmark blev ændret på generalforsamlingen 2019. 

§ 1 Klubbens navn

Klubbens navn er “Austin-Healey Club Denmark”. Klubbens hjemsted og værneting er København. 

§ 2 Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme interessen for Austin-Healey og britisk motorhistorie gennem afholdelse af løb, foredrag, filmforevisninger, selskabelige sammenkomster og teknisk samarbejde. 

§ 3 Medlemmer

Som ordinært medlem kan optages enhver, der har interesse for Austin-Healey biler. Hvor særlige omstændigheder taler for det, kan bestyrelsen udnævne æresmedlemmer. Bestyrelsen er ikke forpligtet at motivere et afslag på forslag til et æresmedlem fra medlemmerne. 

§ 4 Udmeldelser

Udmeldelser skal ske inden den 1. januar og stiles til klubben. Forinden en udmeldelse kan finde sted, er det pågældende medlem forpligtet til at afvikle eventuelle økonomiske mellemværender med klubben. Kontingent tilbagebetales ikke.

Beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes af bestyrelsen, såfremt den pågældende bevidst har skadet klubbens omdømme eller i øvrigt i væsentlig grad har skadet klubbens interesser. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede indbringes for den førstkommende generalforsamling, der har den endelige afgørelse.

§ 5 Kontingent

Kontingentet vil være at betale senest den 1. april. Udeladelse af rettidig indbetaling vil af bestyrelsen være at opfatte som om medlemskabet ikke ønskes fortsat.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 6 Regnskab og kasserer

Klubben tegnes af formand og kasserer. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren forestår klubbens kasse- og regnskabsvirksomhed. Årsregnskabet afleveres til revisor inden 1. marts og skal være revideret såvel tal-mæssigt som kritiskt inden 1. april. Bestyrelsen indstiller derefter regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Regnskabet skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 7 Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer, valgt på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, herunder udpeger en formand og næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen udpeger også en kasserer, inden- eller udenfor bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen og genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Suppleanter deltager i møder på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer. Udvalgenes medlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Mødet er beslutningsdygtigt, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§ 8 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling holdes een gang årligt og indkaldes skriftligt eller elektroniskt med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamling afholdes inden den 31. maj med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Fastsættelse af kontingent.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes under afstemning på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før. Indkomne forslag skal skriftligt tilstilles medlemmerne på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt inden 15. april og bekendtgøres for medlemmerne ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer eller klubbens opløsning, afgøres ved simpel majoritet. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der ikke står i økonomisk restance til klubben.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for  2 år,  suppleanter og revisor for 1 år

Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 3/4 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

Til generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningsreglerne fastlægges i øvrigt suverænt af dirigenten. Et af bestyrelsen valgt medlem fører referat over generalforsamlingens forløb, og dette sendes til medlemmerne.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt. Herudover kan 10% af medlemmerne forlange ekstraordinær generalforsamling ved med angivelse af dagsorden at fremsætte begæring herom til formanden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med min. 3 ugers varsel. På ekstraordinær generalforsamling sker afstemning efter samme regler som ved ordinær generalforsamling.

§ 10 Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes ved en ordinær, og efterfølgende med mindst 30 dages mellemrum afholdt ekstraordinær generalforsamling og kun med 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ved stillingtagen til klubbens opløsning kan der ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af klubbens opløsning kan klubbens midler overføres til en tilsvarende bilklub, der overtager klubbens medlemmer. Ellers fordeles klubbens midler mellem medlemmerne.

København, den 5. maj 2019


Love og vedtægter for Healey Danmark

§ 1      Klubbens navn

“HEALEY DANMARK”

§ 2    Klubbens formål

Klubbens formål er at bevare og fremme interessen for Healey-biler gennem afholdelse af klubløb, selskabelige arrangementer, teknisk samarbejde m.v., herunder forsøge at bevare en vigtig del af den engelske motorhistorie ved tilskyndelse til anvendelse af de enkelte biler, samt bevaring af bilernes historie og originalitet.

§ 3   Medlemmer

Som medlem kan optages personer med interesse for Healey biler. Hvor særlige omstændigheder taler for det, kan bestyrelsen udnævne æresmedlemmer.
Medlemskabet gælder tillige ægtefælle/samlever.

§ 4   Udmeldelser og eksklusioner

Udmeldelser må ske inden den 1. januar og stiles til klubben. Forinden en udmeldelse kan finde sted, er det pågældende medlem forpligtet til at afvikle eventuelle økonomiske mellemværender med klubben.
Ved salg af vogn opfordres medlemmet til at meddele dette til klubben med angivelse af ny ejers navn, adresse samt eventuelt telefonnummer.
Beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes af bestyrelsen, såfremt dette medlem har overtrådt klubbens love eller gennem sin optræden har vist, at han/hun ikke respekterer de af klubben givne bestemmelser eller på anden måde skader klubben.
Ekskursionen kan af den ekskluderede appelleres til den førstkommende ordinære generalforsamling.
En sådan appel har opsættende virkning.

§ 5    Kontingent

Størrelsen af kontingent for ordinære medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling med gyldighed for det kommende regnskabsår. Æresmedlemmer er kontingentfri.
Kontingentet vil være at betale senest den 1. maj. Har et medlem ikke betalt kontingent inden den dato der fremgår af girokortet, sender kassereren 1. Rykkerbrev med påmindelse om at betale inden en kortere frist. Indgår kontingentet ikke bortfalder medlemskabet.

§ 6    Klubbens regnskabsår

Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Det reviderede årsregnskab sendes 14 dage før generalforsamlingen til de medlemmer, foreningen har mailadresser. Til kontrol af klubbens regnskab vælges en revisor.

§ 7   Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, valgt på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 1 til 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg det ene år og 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg det andet år. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges en suppleant til bestyrelsen samt en revisor.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til løsning af særlige opgaver. Udvalgenes medlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne.Bestyrelsen afholder møde så ofte, som formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Mødet er beslutningsdygtigt, når 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Ved varigt forfald blandt bestyrelsesmedlemmerne indtræder suppleanten i det udgående bestyrelsesmedlems valgperiode.
Foreningens bestyrelse kan ikke optage lån eller på anden måde forpligte foreningen økonomisk på Healey Danmarks vegne.

§ 8    Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling holdes een gang årligt og indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel.
Generalforsamling afholdes inden den 1. juli med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Herunder optælling af stemmeberettige og eventuel nedsættelse af stemmeudvalg
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af 
kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleant og revisor
7. Fastsættelse af næste generalforsamling
Bestyrelsen kan bemyndiges til at fastsætte datoen på et senere bestyrelsesmøde.
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes under afstemning på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før. Indkomne forslag skal skriftligt tilstilles medlemmerne på generalforsamlingen. Forslag til lovændringer skal være indsendt inden 1. maj og bekendtgøres for medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Bekendtgørelsen sker ved udsendelse på email.
Valg og forslag, der ikke angår lovændringer eller klubbens opløsning, afgøres ved simpel majoritet. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der ikke står i økonomisk restance til klubben.
Vedtagelse af lovændringer kræver 3/4 flertal af de tilstedeværende medlemmer, plus gyldige fuldmagter, hvis sådanne er indgået.

§ 9    Ekstraordinær generalforsamling

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller mindst 10 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Et delt medlemskab som omtalt i § 3 tæller i denne sammenhæng én.
Begæringen skal indeholde oplysninger om det ønskede forhandlingsspørgsmål. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt og med mindst 3 ugers varsel.
Afstemningsregler iøvrigt som ved en ordinær generalforsamling.

§ 10    Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og kun med 3/4 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Ved stillingtagen til klubbens opløsning kan der ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens aktiver de ordinære medlemmer.